Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Корректировка финрезультата на сумму процентов

Из комментариев юристов OMP к письмам ГФСУ: 

На сумму процентов, начисленных в пользу несвязанных лиц (резидентов/нерезидентов) или связанных лиц – резидентов финрезультат до налогообложения не корректируется
(письмо ГФСУ от 29.03.2016 г. № 6858/6/99-99-19-02-02-15)

Согласно п. 140.2 НКУ плательщик при начислении процентов в пользу нерезидентов - связанных лиц при соблюдении ряда условий должен увеличить финансовый результат до налогообложения на сумму превышения таких процентов над 50% суммы показателей финансового результата до налогообложения, финансовых расходов и амортизации (правило «тонкой капитализации»).

При этом, как справедливо отметила ГФСУ, в случае начисления процентов в пользу несвязанных лиц (независимо от резидентского статуса), а также связанных лиц - резидентов подобные корректировки не требуются.

Полностью согласны с этим выводом. Но добавим, что в отношении трансфертного ценообразования он не применим. Дело в том, что к контролируемым операциям может относиться, в частности, и начисление процентов в пользу несвязанного лица - нерезидента, если тот зарегистрирован в низконалоговой юрисдикции, или же если в цепочке операций между плательщиком и связанным лицом - нерезидентом включается еще одно несвязанное лицо - «транзитер».

 ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ від 29.03.2016 р. N 6858/6/99-99-19-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з непов'язаними особами, пов'язаними особами - резидентами, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

 

Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 разу (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (п. 140.2 ст. 140 Кодексу).

 

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті.

 

Згідно з п. 140.1 ст. 140 Кодексу під борговими зобов'язаннями для цілей цього пункту слід розуміти зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.

 

Отже, у разі перевищення суми боргових зобов'язань перед особами-нерезидентами над сумою власного капіталу платника податку більш ніж в 3,5 разу (для фінансових установ та лізингових компаній - більш ніж в 10 разів) процентні витрати за такими зобов'язаннями відображаються за спеціальними правилами.

 

Згідно з цими правилами процентні витрати на користь пов'язаних осіб - нерезидентів для цілей оподаткування враховуються у сумі, що не перевищує 50 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

 

Процентні витрати на користь непов'язаних осіб та пов'язаних осіб - резидентів не підлягають коригуванню відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу. 

 OMP logo
Наши клиенты и партнеры

© 2019 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE