Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Разбор свежих писем ГФСУ по ТЦО

Содержание

1. Списание нерезидентом долга - контролируемая операция для целей трансфертного ценообразования (письмо ГФСУ от 18.02.2016 г. № 3612/6/99-99-19-02-02-15)

2. Если права по задолженности переходят к поручителю-нерезиденту из низконалоговой юрисдикции, то для резидента-должника это контролируемая операция для целей ТЦО (письмо ГФСУ от 18.02.2016 г. № 3614/6/99-99-19-02-02-15)

3. Дополнительная эмиссия акций не является контролируемой операцией для ТЦО (см. письмо ГФСУ от 18.02.2016 г. № 3613/6/99-99-19-02-02-15)

4. ГФСУ относительно ТЦО (письмо ГФСУ от 15.02.2016 г. № 3053/6/99-99-19-02-02-15):

комментарий и текст в следующей статье1. Списание нерезидентом долга - контролируемая операция для целей трансфертного ценообразования (письмо ГФСУ от 18.02.2016 г. № 3612/6/99-99-19-02-02-15)

ГФСУ считает, что списание нерезидентом долга плательщика явлется для последнего контролируемой операцией для целей трансфертного ценообразования (далее - ТЦО) - при условии, что:

- такой нерезидент является связанным или зарегистрированным в низконалоговой юрисдикции (их перечень утвержден распоряжением Кабмина от 16.09.2015 г. № 977-р);

- годовой объем плательщика и годовая сумма операций с таким нерезидентом отвечают суммовому критерию согласно п.п. 39.2.1.7 НКУ (напомним, это 50 млн. грн. и 5 млн. грн. соответственно).

С точки зрения буквы НКУ, налоговая служба права: хозяйственная операция для целей ТЦО - это операция, которая влияет на объект по налогу на прибыль. При этом, поскольку списание нерезидентом-контрагентом долга приводит к возникновению дохода (и, как результат, к увеличению объекта по налогу на прибыль), данная операция действительно может быть признана контролируемой.

В то же время, считаем, что вывод ГФСУ мог быть и другим. Главным образом, из-за того, что с поиском сопоставимой некотролируемой операции (в данном случае, операции по прщению долга) могут возникнуть проблемы.

Кроме того, в контексте позиции ГФСУ операцию по списанию долга для целей ТЦО нужно рассматривать отдельно от операции, которая привела к его образованию. В то же время, с экономической точки зрения, данные операции связаны, поэтому рассматривать их (в части стоимости операции) отдельно друг от друга нелогично.

 

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 18.02.2016 р. N 3612/6/99-99-19-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання контрольованими операцій з прощення/списання боргу та, керуючись ст. 52 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Абзацом першим пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

 

Відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

 

з пов'язаною особою - нерезидентом;

 

з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

через комісіонерів - нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

 

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

 

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

 

операції з надання послуг;

 

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;

 

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

 

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

 

Пунктом 15 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, визначено, що доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню.

 

Пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20, встановлено: якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

 

Отже, сума прощеного/списаного боргу впливає на об'єкт оподаткування платника податку.

 

Таким чином, у резидента операція з прощення/списання суми заборгованості за операціями з нерезидентом - пов'язаною особою чи нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, підпадає під визначення контрольованої за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

 

 

2. Если права по задолженности переходят к поручителю-нерезиденту из низконалоговой юрисдикции, то для резидента-должника это контролируемая операция для целей ТЦО (письмо ГФСУ от 18.02.2016 г. № 3614/6/99-99-19-02-02-15)

ГФСУ считает, что при переходе прав по задолженности резидента за товары/работы/услуги к поручителю-нерезиденту, зарегистрированному в низконалоговой юрисдикции (согласно перечню, действующему на дату перехода всех прав к такому поручителю), такая операция считается контролируемой для целей трансфертного ценообразования (далее - ТЦО). При этом цена по такой операции определяется с учетом условий договора и договора поручения.

Мы с подобным подходом не согласны. Хозяйственная операция для целей ТЦО - это, в частности, все виды операций, которые могут влиять на объект по налогу на прибыль (п.п. 39.2.1.4 НКУ). На объект по налогу на прибыль в данном случае влияет операция по покупке товаров (работ, услуг). При этом, если при ее совершении критерии для признания операции контролируемой между покупателем и продавцом/подрядчиком не соблюдаются, требования ТЦО в ее рамках применять не нужно. Передача в будущем прав кредитора по данной операции другому лицу - в данном конкретном случае нерезиденту из низконалоговой юрисдикции - данного вывода менять не должна. Обусловлено это тем, что в рамках данной операции должник должен лишь перечислить поручителю денежные средства - такая операция на объект по налогу на прибыль такого резидента уже не влияет.

Вместе с тем, учтите несколько нюансов:

- вывод ГФСУ будет действовать только в том случае, если, кроме названных в письме условий, операция подпадает под суммовой критерий для ТЦО;

- данный вывод был вполне предсказуемым, учитывая то, что подход налоговой службы в ситуации с уступкой права требования был аналогичным (см. письмо ГФСУ от 23.11.2015 г. № 24857/6/99-99-19-02-02-15);

- должник может узнать о передаче прав кредитора к поручителю, в частности, на основании уведомления такого поручителя. При этом, если ему такое уведомление не направлено, позиция ГФСУ, к сожалению, не изменится;

- ГФСУ будет придерживаться такого же подхода и в том случае, если поручителем будет выступать нерезидент-связанное лицо (независимо от факта его регистрации в низконалоговой юрисдикции);

- мотивы налоговой службы объяснимы. В противном случае, у плательщиков был бы механизм, который бы позволил избежать требований ТЦО путем простого включения в операцию поручителя.

 

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 18.02.2016 р. N 3614/6/99-99-19-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання контрольованою операції з погашення зобов'язань перед поручителем за забезпечене виконання зобов'язання та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Відповідно до пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

 

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

 

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

 

операції з надання послуг;

 

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;

 

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

 

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів (пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

 

Відповідно до ст. 546 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) одним із видів забезпечення виконання зобов'язання є порука.

 

Згідно зі ст. 553 ЦКУ за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

 

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

 

Статтею 554 ЦКУ встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

 

Відповідно до ст. 556 ЦКУ після виконання поручителем зобов'язання, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника.

 

До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

 

Отже, з урахуванням положень пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо заборгованість резидента за товари (роботи, послуги) переходить поручителю - нерезиденту, який зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), чинному на час переходу усіх прав кредитора у цьому зобов'язанні до поручителя, така операція підпадає під визначення контрольованої відповідно до вимог пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. При цьому ціна за такою операцією визначається з урахуванням умов договору та договору поруки.


 

 

3. Дополнительная эмиссия акций не является контролируемой операцией для ТЦО (письмо ГФСУ от 18.02.2016 г. № 3613/6/99-99-19-02-02-15)

Увеличение капитала акционерного общества (в письме рассматривалась ситуация с дополнительной эмиссией акций публичным акционерным обществом) не является контролируемой операцией для целей трансфертного ценообразования (далее - ТЦО).

Поддерживаем этот вывод. Ведь хозяйственная операция для целей ТЦО - это, в частности, все виды операций, которые могут влиять на объект по налогу на прибыль (п.п. 39.2.1.4 НКУ). Вместе с тем, согласно п. 7 МСБУ 18 «Доход» (актуально, в частности, для публичных акционерных обществ), п. 5 П(С)БУ 15 взносы участников не приводят к увеличению доходов. Причем это правило должно применяться, в том числе, и при дополнительной эмиссии акций.

Заметим, что аналогичный подход должен применяться, в частности, при:

- увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;

- осуществлении участниками дополнительных взносов без увеличения уставного капитала. Связано это с тем,

что такая операция не приводит к увеличению доходов плательщика.

 

 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

від 18.02.2016 р. N 3613/6/99-99-19-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання контрольованими операцій з розміщення додаткових акцій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Абзацом першим пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

 

Відповідно до пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об'єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

 

з пов'язаною особою - нерезидентом;

 

з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

через комісіонерів - нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

 

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

 

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

 

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

 

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

 

операції з надання послуг;

 

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;

 

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

 

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

 

Так, якщо підприємство веде бухгалтерський облік за правилами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО) то відповідно до МСБО N 18 "Дохід" дохід визначається як збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов'язаних із внесками учасників власного капіталу.

 

Таким чином, операції із зростання капіталу за рахунок внесків учасників не підпадають під визначення контрольованих.

 

____________

 

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2019 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE