Курсы котировок

доллар на черном рынке продают по такому курсу
banker.ua

Возможности привлечения должностных лиц налоговых органов к ответственности

Chamber of Tax Advisors Logo

Палата налоговых консультантов Украины подготовила экспертное заключение относительно возможности привлечения должностных лиц налоговых органов к ответственности за вынесение ими противоправных решений, а также возмещения ущерба, причиненного такими действиями, плательщикам налога.


Експертний висновок

Палати податкових консультантів України


Щодо можливості притягнення посадових осіб Державної фіскальної служби до відповідальності за прийняття рішень, що суперечать законодавству, та відшкодування шкоди, спричиненої такими рішеннями


Підстава для видання

Підставою для видання експертного висновку (далі - Висновок) є запити суб'єктів господарювання щодо відповідальності, яку повинні нести посадові особи Державної фіскальної служби України (далі - ДФСУ) за прийняття рішень, що суперечать законодавству та порушують права платників податків.

Мотивувальна частина

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Як встановлено п. 1.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), права та обов'язки, компетенція контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства визначаються ПКУ. Обов'язки посадових осіб контролюючих органів визначені п. 21.1 ПКУ, відповідно до якого вони зобов'язані, зокрема:

- дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з ПКУ та іншими законами України, іншими нормативними актами;

- забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;

- не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків (включаючи ті, що зазначені вище) посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом (п. 21.2 ПКУ). Також п. 21.3 ПКУ визначено, що шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.

Щодо рішень, які приймаються податковими органами, то, як свідчать запити від суб'єктів господарювання, найбільша кількість скарг стосується податкових повідомлень-рішень та рішень про анулювання реєстрації платника ПДВ. Відповідно до ст. 56 ПКУ, якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право оскаржити таке рішення в адміністративному чи судовому порядку. При цьому, якщо за результатами розгляду відповідної скарги рішення контролюючого органу повністю чи частково скасовується, це може свідчити про порушення (тобто про невиконання чи неналежне виконання) його посадовими особами обов'язків, встановлених ст. 21 ПКУ.

Враховуючи вищезазначене, у такому разі виникають підстави для юридичної відповідальності посадових осіб, якими було винесено відповідне рішення, а також про відшкодування шкоди, яка була завдана платнику податків таким рішенням (якщо така шкода була завдана).

Щодо юридичної відповідальності слід зазначити, що ПКУ не встановлено санкцій за порушення посадовими особами контролюючого органу обов'язків, встановлених ст. 21 ПКУ. Між тим, відповідні дії (бездіяльність) таких посадових осіб можуть містити склад злочину, визначеного Кримінальним кодексом України (далі - КК). Якщо цей факт буде доведено у встановленому законом порядку, їх відповідно до ч. 1 ст. 2 КК може бути притягнено до кримінальної відповідальності. Залежно від об'єктивної та суб'єктивної сторони діяння (дії чи бездіяльності), що було вчинено посадовими особами, така відповідальність може наставати, зокрема, на підставі:

- ст. 365 КК - за перевищення влади або службових повноважень, тобто за умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

- ст. 364 КК - за зловживання владою або службовим становищем, тобто за умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;

- ст. 366 КК - за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів;

- ст. 367 КК - за службову недбалість, тобто за невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Слід зазначити, що істотною шкодою у розумінні ст. 364, 365, 367 КК вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому, враховуючи приписи п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ, у 2016 р. такою шкодою є сума, що складає 68900 грн. та більше.

У разі виявлення платником податку в діянні (діях, бездіяльності) посадових осіб контролюючого органу ознак злочину, про вчинене може бути повідомлено слідчого (відповідно до ч. 1 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування зазначених злочинів покладається на слідчі органи Національної поліції України) чи прокурора шляхом надання відповідної заяви у довільній формі.

Щодо відшкодування шкоди, завданої платникам податків, прийняттям рішень, що суперечать законодавству слід зазначити наступне. Як вже було зазначено, п. 21.3 ПКУ встановлено, що шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам. Зазначене кореспондує з приписами ч. 1 ст. 1172 Цивільного кодексу України щодо того, що шкоду, завдану працівником юридичної чи фізичної особи під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків, відшкодовує відповідно така юридична чи фізична особа.

Таким чином, у разі наявності у платника податків доказів щодо спричинення йому шкоди рішенням, прийнятим контролюючим органом з порушенням законодавства, вимога про її відшкодування на підставі п. 21.3 ПКУ може бути заявлена, зокрема, у позові, поданому до суду у межах процедури судового оскарження.

Висновок

1. Посадові особи контролюючих органів мають нести відповідальність (включаючи, кримінальну) у разі порушення ними обов'язків, передбачених ст. 21 ПКУ, - зокрема, у разі безпідставного винесення податкових повідомлень-рішень, рішень про анулювання реєстрації платника ПДВ.

2. У разі наявності у платника податків доказів щодо спричинення йому шкоди рішенням, прийнятим контролюючим органом з порушенням законодавства, платник може заявити вимогу про її відшкодування. Вона може бути заявлена, зокрема, у позові, поданому до суду у межах процедури судового оскарження відповідного рішення контролюючого органу.

Висновок затверджений

 

Антощук Л. П.

 

 

Богданова О. С.

 

 

Дроговоз Ю. С.

 

 

Георгіца В. Д.

 

 

Тамошюнас А. Р.

 

 

Смердов В. Ю.

 

 

 

Директор Палати податкових

консультантів України

 

Смердов В. Ю. ________________________

 

 
Наши клиенты и партнеры

© 2016 INFORMATION AND ANALYTICS RESOURCE